školní poradenské pracoviště


Mgr. Lenka Rybářová (1. stupeň)


Mgr. Veronika Šilháčková (2. stupeň)

Činnost výchovné poradkyně

 • Sledování výchovně vzdělávacího procesu žáků a s tím související vyhledání žáků s podezřením na specifické poruchy učení či žáků mimořádně nadaných a talentovaných
 • Úzká spolupráce s pedagogy žáků a s jejich zákonnými zástupci- metodická pomoc, individuální konzultace pro pedagogy, zákonné zástupce žáků i pro žáky
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, SPC či jinými poradenskými zařízeními – zajištění vyšetření v PPP
 • Řešení případných výchovných či vzdělávacích problémů žáků – vedení výchovných komisí
 • Zajištění a dopomoc při vypracování individuálních vzdělávacích plánů žáků
 • Seznámení všech vyučujících s aktuálními zprávami z vyšetření žáků
 • Zajišťování odborných materiálů, pomůcek a metodik pro práci s žáky s poruchami učení a chování a se žáky mimořádně nadanými a talentovanými
 • Kariérové poradenství – pomoc při vyhledávání vhodných typů škol, zajištění PROFI testů
 • Vedení dokumentace

Mgr. Libuše Šafránková 

Mgr. Eliška Opatrná 


Činnost školní psycholožky

Činnost školních psycholožek

 • Konzultační, poradenská a intervenční činnost se žáky, zákonnými zástupci a pedagogy
 • Depistáž a metodická práce se žáky, zákonnými zástupci a pedagogy
 • Spolupráce se žáky, zákonnými zástupci a pedagogy, s výchovnými poradkyněmi a vedením školy
 • Doporučují vyšetření v pedagogicko – psychologických poradnách, popř. u jiných odborníků
 • Nabízejí jednorázové konzultace i dlouhodobou pravidelnou spolupráci žákům i jejich zákonným zástupcům

Ve škole je Mgr. Šafránková přítomna každé úterý. Kontaktovat ji můžete e-mailem: safrankova@zsjilove.cz

Mgr. Elišku Opatrnou můžete kontaktovat e-mailem: opatrna@zsjilove.cz

Využít můžete i telefon: 702 101 242

Bc. Aneta Peková


Aktuální nabídka pro rodiče

 • orientační testy školní zralosti – se zaměřením na riziko specifických poruch učení
 • diagnostika specifických poruch učení a chování pro volbu vhodné nápravy – speciálně pedagogické testy zaměřené na kvalitu percepčně motorických funkcí
 • individuální náprava nezralých či oslabených funkcí – stimulační program „šitý na míru“, autorizované programy – Maxík, HYPO, KUPREV, KUPOZ, Percepčně motorický nácvik, Preventivní neuro-vývojový pohybový program
 • kontakty na odborníky – psycholog, neurolog, klinický logoped…

  Ke stažení


Mgr. Jiřina Nagyová


Činnost metodika prevence patologických jevů

 • tvorba a koordinace minimálního preventivního programu
 • koordinace realizace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • ve spolupráci s třídními učiteli monitorování soc. patologických jevů ve škole
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence, poskytování informací a metodických materiálů pedagogickým pracovníkům
 • ve spolupráci s vedením školy koordinace spolupráce s Policií ČR, krizovými centry a dalšími odborníky
 • ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli poskytování přímé pomoci žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů a jejich rodičům
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: čt: 12:45 – 14:25 (nebo kdykoliv po domluvě: nagyova@zsjilove.cz)

Informace o středních školách


Důležité odkazy

 • www.nuov.cz   Národní ústav odborného vzdělávání (Kam na školu)
 • www.scio.cz   (Chci na SŠ)
 • www.infoabsolvent.cz   Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
 • www.uiv.cz   Ústav pro informace ve vzdělávání (Registr škol)
 • možnost zapůjčení publikace “Kam na školu” u vých. poradkyně
 • možnost zapůjčení CD “Kam na školu” u vých. poradkyně
 • Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci Přijímací řízení nebo ZDE!