Projekty

logolink_OPVVV_MSMT

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 


V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

logolink_NIDV_INKLUZE_cmyk

„OMvPaPV“

(Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání)


Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

Tento projekt je v režii Muzea Říčany a společnosti pro kvalitu. Doba trvání projektu je od listopadu 2016 do října 2020. Naše škola je jednou ze spolupracujících škol, do projektu se zapojily dvě paní učitelky – Kateřina Krištůfková a Kateřina Vrtišková.

Obecně o projektu: během čtyř let se díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV budeme individuálně věnovat osobnostnímu a profesnímu rozvoji 40 učitelů MŠ a 40 učitelů ZŠ. Všichni učitelé absolvují díky našemu partnerovi, Společnosti pro kvalitu školy, kolegiální podporu v oblasti mentorských dovedností. Co to znamená? Jednoduše řečeno, učitelé budou mít šanci se dlouhodobě zabývat správnými principy komunikace s dospělými tak, že postupně dokáží lépe sdílet své pedagogické zkušenosti a dovednosti s dalšími kolegy.

Lektoři Muzea Říčany se budou učitelům zároveň individuálně věnovat ve zkvalitňování výuky jako konzultanti. U MŠ v oblasti polytechnické, resp. řemeslné, u ZŠ v oblasti přírodovědné, zejména v zavádění badatelsky orientovaného vyučování na 1. stupni. Konzultanti budou s učiteli společně plánovat i realizovat vybrané výukové bloky a zároveň si na sobě vzájemně zkoušet nově nabyté poznatky z oblasti mentorské praxe.

Po roce již bude mít učitel ve škole na starosti svého kolegu, se kterým bude sdílet své zkušenosti a pomáhat mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. To vše za podpory konzultantů.

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Odkaz na muzeum Říčany: http://www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/projekty

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz
logo_Muzeum Říčany (1)
nove_logo_barevne_partner

„Mistři“

(Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti)


Tento projekt je řízen společností TEREZA a spolufinancován EU. Dalším partnery jsou sdružení SEVER a LIPKA; doba trvání projektu je leden 2017 – prosinec 2018. Cílem projektu je rozvíjet dovednosti pro kolegiální podporu v oblasti přírodovědné gramotnosti u pedagogů základních a středních škol.
V tomto projektu je zapojena paní učitelka Jiřina Dvořáková, která je na pozici interního mentora. Pro metodickou pomoc bude mít možnost využívat služeb metodického konzultanta, kterým pro naši školu je Mgr. Ivana Nalezencová. Úkolem interního lektora je vytvořit stabilní tým pedagogů, kteří se budou scházet na společných setkáních. Nejprve analyzují současný stav přírodovědné gramotnosti a kolegiální podpory ve škole, následně sestaví plán rozvoje v této oblasti. Dalším cílem setkání kolegů je vytváření portfolií a především výměna zkušeností a vzájemná podpora profesní rozvoje.
Hlavní manažerkou projektu je Barbora Hrdličková, barbora.hrdlickova@terezanet.cz

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Učíme v přírodě


2/2017 – 9/2018

Projekt je zaměřený na zkvalitnění environmentální výchovy formou podpory pedagogů při plánování výuky v zahradě a terénu. Pedagogové se budou vzdělávat ve znalosti metod výuky v terénu a praktickém poznávání přírody, sdílet zkušenosti během workshopů a exkurzí na ukázkové školní zahrady. Do vzdělávání se zapojí také studenti pedagogické fakulty a lektoři environmentální výchovy.

Během projektu budou v zapojených školách pracovat školní týmy, které získané poznatky přizpůsobí podmínkám konkrétních škol a vytvoří plány výuky v zahradě školy a terénu v okolí školy. Školy získají pomůcky pro výuku v zahradě a terénu. Školní týmy budou plánovat ve spolupráci s vedením škol proměnu zahrady tak, aby vyhovovala potřebám výuky.  Na základě představy jednotlivých škol zpracuje zahradní architekt základní studie proměny školních zahrad.

Získané zkušenosti z projektu shrneme do sborníku dobré praxe, kterým se budou moci inspirovat další školy.

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Státní fond
MŽP-LOGO
sfzp