Projekty

„OMvPaPV“

(Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání)


Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

Tento projekt je v režii Muzea Říčany a společnosti pro kvalitu. Doba trvání projektu je od listopadu 2016 do října 2020. Naše škola je jednou ze spolupracujících škol, do projektu se zapojily dvě paní učitelky – Kateřina Krištůfková a Kateřina Vrtišková.

Obecně o projektu: během čtyř let se díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV budeme individuálně věnovat osobnostnímu a profesnímu rozvoji 40 učitelů MŠ a 40 učitelů ZŠ. Všichni učitelé absolvují díky našemu partnerovi, Společnosti pro kvalitu školy, kolegiální podporu v oblasti mentorských dovedností. Co to znamená? Jednoduše řečeno, učitelé budou mít šanci se dlouhodobě zabývat správnými principy komunikace s dospělými tak, že postupně dokáží lépe sdílet své pedagogické zkušenosti a dovednosti s dalšími kolegy.

Lektoři Muzea Říčany se budou učitelům zároveň individuálně věnovat ve zkvalitňování výuky jako konzultanti. U MŠ v oblasti polytechnické, resp. řemeslné, u ZŠ v oblasti přírodovědné, zejména v zavádění badatelsky orientovaného vyučování na 1. stupni. Konzultanti budou s učiteli společně plánovat i realizovat vybrané výukové bloky a zároveň si na sobě vzájemně zkoušet nově nabyté poznatky z oblasti mentorské praxe.

Po roce již bude mít učitel ve škole na starosti svého kolegu, se kterým bude sdílet své zkušenosti a pomáhat mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. To vše za podpory konzultantů.

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Odkaz na muzeum Říčany: http://www.ricany.cz/org/muzeum/o-muzeu/projekty

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz
logo_Muzeum Říčany (1)
nove_logo_barevne_partner

„Mistři“

(Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti)


Tento projekt je řízen společností TEREZA a spolufinancován EU. Dalším partnery jsou sdružení SEVER a LIPKA; doba trvání projektu je leden 2017 – prosinec 2018. Cílem projektu je rozvíjet dovednosti pro kolegiální podporu v oblasti přírodovědné gramotnosti u pedagogů základních a středních škol.
V tomto projektu je zapojena paní učitelka Jiřina Dvořáková, která je na pozici interního mentora. Pro metodickou pomoc bude mít možnost využívat služeb metodického konzultanta, kterým pro naši školu je Mgr. Ivana Nalezencová. Úkolem interního lektora je vytvořit stabilní tým pedagogů, kteří se budou scházet na společných setkáních. Nejprve analyzují současný stav přírodovědné gramotnosti a kolegiální podpory ve škole, následně sestaví plán rozvoje v této oblasti. Dalším cílem setkání kolegů je vytváření portfolií a především výměna zkušeností a vzájemná podpora profesní rozvoje.
Hlavní manažerkou projektu je Barbora Hrdličková, barbora.hrdlickova@terezanet.cz

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Čtenářská gramotnost a tradice


  • V dubnu MŠMT vypsalo další dotační program Výzva 56, zde jsou finance určeny na rozvoj čtenářské gramotnosti a jazykových dovedností.
  • V rámci této výzvy jsme podali žádost a následně tato byla schválena. Podávaný projekt jsme nazvali Čtenářská gramotnost a tradice.
  • Podali jsme ho ve třech „šablonách“: první budou čtenářské dílny ve 2. – 7. ročníku, vždy v jedné třídě, druhou jsou zahraniční jazykové kurzy pro vyučující cizího jazyka – pro tři jazykářky a třetí šablonou je tzv. stínování pro učitele jazyků a přírodovědných předmětů, které se uskuteční pravděpodobně během podzimních prázdnin a bude se týkat 13 vyučujících.
  • Celková dotace, kterou jsme obdržely je cca 900 tisíc korun a projekt musí být ukončen v prosinci tohoto roku.
  • Článek o návštěvě Daruvaru zde

Květa Trčková

Ten dělá to a ten zas ono


  • V červenci MŠMT vypsalo další dotační program Výzva 57. Jedná se o podporu rozvoje technických dovedností a rozvoj jazykové gramotnosti prostřednictvím formou blended learningu.
  • Vytvořili jsme i v rámci této výzvy projekt Ten dělá to a ten zas ono.
  • Žádáme o finance ve všech čtyřech šablonách – první je na vybavení dílny na pracovní vyučování, druhá je na vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání, třetí je blended learning pro sedm učitelů a čtvrtou je blended learning pro dvě skupiny žáků při výuce anglického jazyka. Žádáme celkově o 358 tisíc korun, předpokládáme, že se výsledky dozvíme v průběhu září, abychom případně splnili podmínku ukončení projektu do konce kalendářního roku.

Květa Trčková

  • 1. šablona – Vybavení dílny (7. třídy)
  • 4. šablona – Blended – learning (8. a 9. třídy)

Párová výuka


Kolegiální podpora formou párové výuky

Za podpory Nadačního fondu České bankovní asociace byl v ZŠ Kunratice ve školním roce 2015/2016 realizován projekt „Kolegiální podpora formou párové výuky“. Nositelem tohoto projektu byla ZŠ Kunratice, mimo naši školu se zúčastnily následující školy: ZŠ Jesenice u Prahy, ZŠ Staňkov, ZŠ Mnichovice, ZŠ Propojení Sedlčany, ZŠ T. Šobra z Písku a ZŠ Dobronín.

Hlavní myšlenkou projektu bylo ověřit, že spolupráce dvou učitelů založená na kolegiální podpoře ve výuce umožňuje, aby se každé dítě aktivně rozvíjelo, učilo a prožívalo při výuce radost. O záměru projektu se dozvíte více v prezentaci:

V každé škole se zapojili dva třídní učitelé a dva pároví učitelé. Protože jsme se do tohoto projektu zapojili v době, kdy jsme již měli hotové úvazky pro daný  školní rok, rozhodli jsme se, že do projektu se zapojí obě paní zástupkyně a třídní učitelky 3. tříd –  J. Sajdlová a P. Vlčková. Věřím, že je celoroční spolupráce vzájemně obohatila o spoustu zážitků i zkušeností. Více o zapojení naší školy získáte ve Výroční zprávě za školní rok 2015 – 2016:

Další informace můžete získat ze závěrečné zprávy projektu:

Odborná problematika je pěkně zpracována ve Sborníku, který byl v rámci projektu vydán.

kamarádi vzdělání

iSmart – dyslexie


V tomto projektu byla naše škola partnerem v letech 2012 – 2016.

Jeho cílem bylo vyvinout a ověřit aplikaci pro žáky s dyslexii, která by ulehčila jejich vzdělávání.

My jsme měli v projektu na starosti pilotáž aplikace, tu jsme ve školním roce ověřovali v jednom ze šestých ročníků ve třech předmětech.  Díky projektu jsme vybavili dvě třídy interaktivními tabulemi a zakoupili jsme tablety pro žáky zúčastněné v projektu.

Více o projektu na webových stránkách: http://ismart-project.com/index.php/cs/

 

Učíme v přírodě


2/2017 – 9/2018

Projekt je zaměřený na zkvalitnění environmentální výchovy formou podpory pedagogů při plánování výuky v zahradě a terénu. Pedagogové se budou vzdělávat ve znalosti metod výuky v terénu a praktickém poznávání přírody, sdílet zkušenosti během workshopů a exkurzí na ukázkové školní zahrady. Do vzdělávání se zapojí také studenti pedagogické fakulty a lektoři environmentální výchovy.

Během projektu budou v zapojených školách pracovat školní týmy, které získané poznatky přizpůsobí podmínkám konkrétních škol a vytvoří plány výuky v zahradě školy a terénu v okolí školy. Školy získají pomůcky pro výuku v zahradě a terénu. Školní týmy budou plánovat ve spolupráci s vedením škol proměnu zahrady tak, aby vyhovovala potřebám výuky.  Na základě představy jednotlivých škol zpracuje zahradní architekt základní studie proměny školních zahrad.

Získané zkušenosti z projektu shrneme do sborníku dobré praxe, kterým se budou moci inspirovat další školy.

Manažer projektu: MgA. Adéla Venerová,  adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Státní fond
MŽP-LOGO
sfzp